Kodeks postępowania w biznesie, zasady właściwego zachowania

(Code of Business Conduct)

Wstęp

Spółki Grupy Weiss, zwane dalej Weiss, zobowiązały się do przestrzegania wysokich standardów zachowań społecznych w zakresie ochrony środowiska, bezpieczeństwa pracy i pełnego szacunku traktowania wszystkich pracowników. Oznacza to:

1. Postepowanie zgodnie z prawem

Weiss reprezentuje zasadę ścisłej legalności wszystkich działań, środków i umów.

2. Rozdzielenie interesów przedsiębiorstwa i interesów prywatnych

Przełożeni i pracownicy muszą zawsze oddzielać swoje interesy prywatne od interesów przedsiębiorstwa. Nawet jeśli chodzi o decyzje personalne lub relacje biznesowe z osobami trzecimi, liczą się tylko obiektywne kryteria.

3. Szacunek wobec pracowników

Weiss szanuje i chroni godność osobistą każdej osoby i nie toleruje dyskryminacji lub molestowania swoich pracowników. Promuje się tu pozytywne nastawienie do pracowników, co znajduje odzwierciedlenie również na stronie głównej „Ludzie w Weiss”.

4. Dyskryminacja

Weiss potwierdza równe szanse rekrutacyjne bez jakiejkolwiek dyskryminacji, chyba że przewidziane są prawne kryteria selekcji. Nie ma tu miejsca dyskryminacja przy rekrutacji ze względu na płeć, rasę, pochodzenie narodowe, religię, wiek lub orientację seksualną.

5. Praca wykonywana przez dzieci

Weiss spełnia wymogi lokalnego ustawowego minimalnego wieku pracowników i nie korzysta z pracy wykonywanej przez dzieci, a także odrzuca pracę dzieci wśród swoich partnerów biznesowych. Ponadto ta praca dzieci jest wykluczona w firmie Weiss ze względu na przepisy układu zbiorowego pracy.

6. Otwartość w komunikacji

Weiss promuje swobodną i otwartą komunikację między pracownikami. Ważną podstawą tego jest system wartości zdefiniowany przez Weiss, którym kierują się wszyscy pracownicy.

7. Wynagrodzenie i urlop

Weiss nie wspiera ani nie praktykuje żadnej formy pracy przymusowej. Urlop i wypłata są przyznawane co najmniej zgodnie z założeniami ustawy lub przepisami układu zbiorowego, które wykraczają poza te założenia.

8. Bezpieczeństwo pracy, zdrowie, ochrona przeciwpożarowa i ochrona środowiska

Zadaniem wszystkich kierowników i pracowników jest unikanie zagrożeń dla ludzi i środowiska, minimalizowanie wpływu na środowisko oraz oszczędne korzystanie z zasobów. Procesy, urządzenia i zasoby muszą być zgodne z obowiązującymi wymogami prawnymi i wewnętrznymi w zakresie bezpieczeństwa pracy, zdrowia i ochrony przeciwpożarowej. Weiss pracuje zgodnie z odpowiednimi przepisami o ochronie środowiska, w tym odpowiednimi przepisami dotyczącymi powietrza, wody, ziemi i usuwania odpadów. Weiss prowadzi działalność, produkcję i oferuje usługi w celu zminimalizowania negatywnego wpływu na środowisko naturalne, w tym planowanie awaryjne, zapobieganie zanieczyszczeniom i ograniczenie zużycia surowców. Zatrudnieni pracują w bezpiecznych miejscach pracy, które są zgodne przynajmniej z przepisami regionalnymi/krajowymi oraz chronią zdrowie i dobre samopoczucie pracowników.

9. Współpraca z organami władzy

Weiss stara się pielęgnować współpracę z właściwymi organami władzy i przekazywać wszystkie informacje w sposób kompletny, jasny, prawidłowy i terminowy.

10. Raportowanie finansowe, właściwe procesy biznesowe

Im Procesy biznesowe są dokumentowane jako część systemu kontroli wewnętrznej. Kontrole zapewniają kompletność oraz poprawność rejestracji i przechowywania istotnych danych księgowych.

11. Monitorowanie

Każda jednostka biznesowa jest odpowiedzialna za zapewnienie zgodności z zasadami określonymi w niniejszym Kodeksie Postępowania i innymi wewnętrznymi zasadami w zakresie swojej odpowiedzialności.

 

Biznes kleje
Nasza oferta klejów obejmuje obecnie ponad 400 wariantów klejów powierzchniowych, konstrukcyjnych, błyskawicznych i specjalnych, do najróżniejszych zastosowań. Częścią naszej oferty jest także szeroki asortyment specjalnych preparatów do oczyszczania, produktów specjalnych i akcesoriów. » WIĘCEJ
Biznes elementy warstwowe
Nasze elementy warstwowe składają się wyłącznie z wysokiej jakości komponentów materiałowych i są łączone przy użyciu systemu klejowego specjalnie opracowanego w tym celu w naszej firmie i sprawdzonego przez wiele lat. » WIĘCEJ
Biznes płyty fasadowe
Nasze elementy fasadowe stanowią połączenie designu powierzchni i doskonałych właściwości fizycznych ze zróżnicowanymi możliwościami projektowymi, których wymaga nowoczesna architektura. » WIĘCEJ